Izbor iz Ekonomskih ogledal – Oblikovanje in poraba sredstev za varstvo okolja

Female hands gesturing heart sign on tree trunk, ecology concept
Female hands gesturing heart shape sign on tree trunk, ecology and environment concept for nature lovers

V Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) je ocenjeno, da znašajo letne škode zaradi obremenjevanja okolja od 4-6% BDP. Da bi izboljšali okoljsko performanco gospodarstva, je SGRS postavila cilj povečanja porabe sredstev za varovanje okolja (VO) na 1.5% BDP.

Dve tretjini tega povečanja naj bi prišli iz javnofinančnih virov. V letu 1996 so sredstva za VO v primerjavi z BDP (0.50%) le nekoliko višja kot v letu 1993 (0.43%; za izračun je uporabljen postopek OECD, Pollution abatement and control expenditure in OECD countries, 1996). K rasti proračunskih prihodkov iz naslova obremenjevanja okolja je v zadnjih dveh letih največ pripomoglo uvajanje občinskih ekoloških taks, uvedba državne takse na CO2 v letu 1997 in letošnje trikratno povečanje njene stopnje. Taksa na obremenjevanje voda (TOV) kljub vsakoletnemu zviševanju ni bistveno prispevala k porastu prihodkov, ker večina zavezancev uspešno uveljavlja olajšave iz naslova izgradnje čistilnih naprav. Tudi proračunsko financirana poraba sredstev za VO od leta 1995 realno narašča (za 16.1% v letu 1996, za 25.3% v 1997 in za 19.0% v 1998). Država in občine same neposredno zelo malo trošijo za VO, kar je razumljivo, saj niso veliki onesnaževalci. Država igra pomembnejšo vlogo pri prerazporejanju sredstev za VO. Večji del porasta proračunskih transferjev za VO odpade na oprostitve, ki jih Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odobrava zavezancem za plačilo TOV, če se odločijo za naložbe v čistilne naprave. V prvem celem letu pobiranja takse (1996) so oprostitve dosegle okoli 16% vseh nacionalnih okoljevarstvenih naložb.

Javnofinančno spodbujena poraba sredstev za VO je leta 1998 za skoraj 60% višja kot leta 1993, kar kaže, da se trendi javnega financiranja VO, projecirani v SGRS, uresničujejo. Kljub temu pa je treba upoštevati, da se spremembe dogajajo prepočasi. Povečanje javnega financiranja VO v obdobju 1993-1998 za pičle 0.10 odstotne točke BDP (na 0.25% BDP v letu 1998) kaže, da povečanje za okoli 0.66 točke do leta 2002, na katerega se nanaša cilj SGRS, brez korenitejših prilagoditev ni več verjetno.

Viri podatkov: Ur.l. RS 4/95, 26/94, 5/96, 78/97, 34/98; Poročevalec DZ 17/95, 42/97, 3/98; Bilten MF X/96, 25/VI/97, 22/IV/98; MOP; ocene ZMAR. Opomba: 1 Vključno s plačilom zamudnih obresti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja